Pranata Mangsa

Spread the love

Octoviany Virginia Liske Tiarasari

Kuningan, 25 November 2018

ABSTRAK

Setiap daerah memiliki ciri khas budaya tersendiri. Kroeber dan Kluckhohn ( dalam Nurjatika, 2018, hlm.9) menjelaskan bahwa inti penting dari kebudayaan yaitu tradisi yang menyebar secara historis, contohnya tradisi yang menyebar dari ide-ide, nilai-nilai yang nampak dari kelompok masyarakat, dan sistem kebudayaan. Salah satu contohnya adalah Pranata Mangsa. Istilah ini digunakan patokan para petani-petani Sunda khususnya dalam mengolah sawah. Tradisi Pranata Mangsa sebagian besar masih dipakai oleh masyarakat Sunda. 

Kata kunci, pranata mangsa, budaya, petani

PENDAHULUAN

 

Data dan penjelasan Pranata Mangsa tidak sengaja saya dapatkan dari Bapak Ukad, salah satu konservator lingkungan di Desa Sagarahiang, kaki Gunung Ciremai, ketika saya sedang menjelajah alam di sana. Bertemulah saya dengan beliau dan memulai banyak obrolan menarik. Hingga sampailah obrolan kita tentang Pranata Mangsa. Dari hasil dikusi, saya mendapatkan detail Pranata Mangsa tersebut.

 

PEMBAHASAN

 

Berdasarkan wawancara lisan, ada dua belas istilah Pranata Mangsa yang akan saya tulis dalam bahasa Sunda (berdasarkan penuturan langsung dari narasumber) beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

1. KASA (22 Juni—2 Agustus)/ 41 Poé

Angin ti kalér wétan ka kidul kulon. Hujan dangdarat, tibeurang panas lamun peuting tiis. ntang waluku timul, sasaton nu genep sukuna ngaliang. Taneuh mimiti teuas, kakayon muguran. Waktu keur ngumpulkeun gemuk kandang, kompos, jst. Hadé keur malawija di sawah: bako, bonténg, sawarnaning kakacangan, samangka, jeung boléd.

Angin berhembus dari arah utara timur ke arah selatan barat. Hujan darat di siang hari dan dingin di malam hari. Rasi bintang waluku muncul, hewan berkaki enam membuat sarang. Tanah muali keras, ranting-ranting berguguran. Waktu yang tepat untuk mengumpulkan pupuk kandang, kompos, dsb. Waktu yang tepat pula untuk menanam palawija di sawah seperti bakau, timun, kacang-kacangan, semangka, dan ubi.

 

2.Karo ( Agustus—2 Agustus)/ 24 Poé

Angin ngahiliwir ti kalér, wétan ka kidul kulon. Tibeurang panas tipeuting tiis. Taneuh nela/bareulah teu hadé keur pepalakan palawija. Keur jadi randu jeung mangga parucukan sawaréh mangkak karemabangan.

Angin berhembus dari arah utara, timur ke selatan barat. Di siang hari panas dan di malam hari dingin. Tanah mulai Beulah, tidak baik untuk menanam palawija. Pohon randu dan mangga mulai berpucuk dan berbunga.

 

3. Katiga (2 Agustus-19 September) 24 Poé

Angin lélér ngagiliwir ti kalér, wétan ka kidul. Halodo banget panas nongtoréng.  Tipeuting tiris. Panén palawija di sawah. Beubeutian jeung tatangkalan sariungan. Waktuna ngagemuk pepelakan nahun. Pihumaeun mimiti dicacar.

Angin berhembus dari arah utara, timur ke arah selatan. Musin kemarau sangat panas. Kalau malam terasa dingin. Panen palawija di sawah. Umbi-umbian dan pohon-pohon mulai tumbuh tunas. Waktu yang tepat untuk memberi pupuk pada tanaman tahunan. Awal kebun mulai dicacah.

 

4. Kapat (19 September-13 Oktober) 25 Poé

Angin ngadalinging ti kulon ti kalér ka kidul wétan. Hawa panas tur garing. Sumber cai saraat. Tur manuk manyar nyarieun sayang. Manuk laleutik ngendog. Tangkal randu parentilan. Beubeutian mimiti ngarambat, waktuna keur molah taneuh.

Angin berhembus dari arah barat arah utara ke timur. Udara terasa panas dan kering. Sumber air mengurang. Burung manyar mulai membuat sarang. Burung-burung kecil bertelur. Pohon randu mulai berbuah. Umbi-umbian mulai menjalar. Waktu yang tepat untuk mengolah tanah.

 

5. Kalima (1 Oktober—9 November) 25 Poé

Angin ngageleug ti kulon kalér ka kidul wétan sakapeung dibarung ku hawa panas rék ganti hawa. Hileud, siraru, jeung oray barijil. Tangkal asem pucukan. Beubeutian ngarambat daunan. Di huma kudu geus réngsé ngaseuk. Di sawah keur waktuna ngoméan solokan jeung nyieun painihan.

Angin berhembus dari arah barat utara ke arah selatan timur terkadang diiringi udara panas akan ganti cuaca. Ulat, laron, ular mulai muncul. Pohon asem mulai berpucuk. Umbi-umbian merambat daunnya. Di kebun sudah harus beres ngaseuk. Di sawah sudah saatnya membenarkan selokan untuk membuat jalan air.

 

6. Kanem (9 November—25 Desemer) 43 Poé

Angin ti kulon ka wétan ngagelebug malah sakapeung dibareng jeung topan (angin barat). Hawa beueus tiis lantaran angina jeung hujan. Getok, kini-kini, peupeundeuyan, jst. narembongan mangsana keur tebar. Hadé keur pepelakan nahun. Di ampah (lelebak) ulah pepelakan bisi kabanjiran. Rambutan, dukuh, kadu arasak.

Angin dari arah barat ke arah timur berhembus kencang terkadang diiringi topan. Udara terasa dingin karena angina dan hujan. Getok, kini-kini, peupeundeuyan, dsb.mulai bermekaran waktunya menebar benih. Waktu yang baik untuk menanam tanaman tahunan. Di lebak jangan menanam takut terkena banjir. Rambutan, duku, dan durian matang.

 

7. Kapitu (25 Desember—3 Februari) 43 Poé

Loba Hujan. Walungan-walungan caraah. Hawa beueus karasa tiis, Angina ngagelebug datangna ti kulon, sakapeung mah tara tangtu. Bangkong ngalagu ramé, manuk récét tisarada sabab hésé néangan hakaneun. Loba panyakit alatan loba teuing hujan. Di sawah, mangsana tandur jeung ngarambet. Di darat keur usum jagong, sabangsaning kakacangan, bonténg jst. Hadé keur pepelakan taunan, tapi kudu maké panegeur bisi robah akarna ku angina.

Banyak hujan. Sungai-sungai airnya besar. Udara terasa sangat dingin. Angina berhembus kencang dari arah barat, terkadang tidak tentu. Kodok ramai bernyanyi, burung ramai bercicit sebab susah mencari makanan. Banyak penyakit sebab terlalu sering hujan. Di sawah, waktunya tabdur dan ngarambet. Di darat musim jagung, jenis-jenis kacang, timun, dsb. Waktu yang tepat untuk menanam tanaman tahunan, tapi harus memakai pagar agar tidak berubah akarnya oleh angin.

 

8. Kawolu (3 Februari—1 Maret) 27 Poé

Hujan mimiti ngurangan. Hawa karasa haneut. Angina ngagelebug ti kidul wétan atawa sabalikna. Mimiti loba ulam taneuh, kutu, kuya, cika-cika, ucing, wayang, tonggérét begér ngajeger. Bisa kénéh melak pepelakan taunan. Di sawah keur mejeuhna gedé paré, mapak daun sawaréh mimiti beukah. Aya kénéh nu panén jagong.

Hujan sudah mulai berkurang. Udara terasa hangat. Angina berhembus dari selatan ke timur atau sebaiknya. Di awali dengan banyaknya ualam tanah, kutu, kura-kura, kunang-kunang, kucing, wayang tonggeret sedang birahi. Masih bisa menanam tanaman tahunan. Di sawah padi mulai membesar, daun-daunnya sebagian mulai berkembang. Masih ada yang memanen jagung.

 

9. Kasanga (1 Maret—26 Maret) 25 Poe

Angin ngagelebug ti beulah kidul. Hujan ngurangan. Gelap dor dar. Kasir, jangkrik, tonggérét réang disarada. Waktuna keur ngagemuk pepelakan nahun. Paré nu kakara beukah loba nu rusak ku angin, paré huma keur konéng. Jeruk, dukuh, gandaria arasak.

Angin berhembus dari arah selatan. Hujan berkurang. Petir bersahutan. Kasir, jangkrik, tonggeret berbunyi. Waktunya memberi pupuk tanamanan tahunan. Padi yang baru mekar banyak yang rusak oleh angin, padi di huma menguning. Jeruk, duku, gandaria matang.

 

10. Kasadasa (26 Maret—19 April) 24 Poé

Angin ngagelebug ti kidul, wetan. Hujan terus ngurangan tapi hawa mah beuus keneh.  Sasatoan rareuneuh, manuk ngarendog, nyarileungleum sawaréh malegar. Paré huma sawaréh dipanén. Paré sawaréh beuneur hejo mimiti konéng. Waktuna malawija jeung mimiti nyadon (malik jarami).

Angin berhembus dari arah selatan, timur. Hujan berkurang, tapi udara masih terasa lembap. Hewan-hewan mengandung, burung-burung bertelur, mengerami sebagian menetas. Padi huma sebagian dipanen. Padi sebagian hijau menguning. Waktunya menanam palawija dan nyadon.

 

11. Desta (19 April—12 Mei) 23 Poé

Angin ti kidul wétan ka kalér. Hujan dangdarat. Hawa rada panas. Manuk makanan anakna. Kakayon muguran. Aya kénéh waktu keur malawija. Beubeutian mimiti dikali.

Angina berhembus dari arah selatan timur kea rah utara. Hujan di darat. Udara terasa panas. Burung memberi makan anaknya. Masih ada waktu untuk menanam palawija. Umbi-umbian mulai dipanen.

 

12. Sada (12 Mei—22 Juni) 41 Poé

Angin ngahiliwir ti wetan ka kulonkeun. Ti beurang hawana panas, ti peuting tiris. Dangdarat sumber caina ngurangan. Panungtungan keur malawija. Lamun pepelakan kudu disiram. Patani maroé paré, ngangkut terus ngampihan paré ka leuit. Jeruk, danas, kesemek, anggur, jst. arasak.

Angin berhembus dari ara timur ke barat. Di siang hari udara panas, di malam hari udara dingin. Sumber air berkurang. Waktu akhir untuk menananm palawija. Tanaman harus disiram. Petani menjemur padi, mengangkut lalu menyimpannya di dalam lumbung. Jeruk, nanas, kesemek, anggur, dsb. matang.

Itulah data Pranata Mangsa yang saya dapatkan dari narasumber. Istilah Pranata Mangsa sendiri digunakan oleh etnik Jawa dan etnik Bali.

 

KESIMPULAN

Pranata mangsa merupakan sistem penanggalan atau kalender yang dikaitkan dengan aktivitas pertanian, khususnya untuk kepentingan bercocok tanam. Dikutip dari Wikipedia, kalender Pranata Mangsa disusun berdasarkan pada pada peredaran Matahari. Kalender ini memiliki 1 siklus (setahun) dengan periode 365 hari atau 366 hari. Kalender ini memuat berbagai aspek fenologi dan gejala alam lainnya yang dimanfaatkan sebagai pedoman dalam kegiatan usaha tani maupun persiapan diri menghadapi bencana (kekeringanwabah penyakit, serangan pengganggu tanaman, atau banjir) yang mungkin timbul pada waktu-waktu tertentu.

Karena terbatasna waktu dan kegiatan wawancara dengan narasumber, data yang dihimpun dalam dunia pembagian waktu musim masyarakat Sunda yang disebut Pranata Mangsa, saya sebagai penulis hanya bisa mendeskripsikan  istilah Pranata Mangsa. Semoga tulisan dan informasi ini bisa menambah khasanah budaya Sunda khususnya di Nusantara.

 

 

PUSTAKA RUJUKAN

Nurjatika, Risma. 2018. Tradisi Nutu Paré di Kampung adat Kuta jeung Kampung Naga Pikeun BAhan Ajar Basa Sunda di SMA (Kajian Tradisi Lisan jeung Ajén Atikan Karakter). (Tesis)  Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia

Tiarasari, Octoviany Virginia Liske. 2018. “Pranata Mangsa”. Hasil Wawancara Pribadi : 04 November 2018, Sagarahiang.

Wikipedia. (2016. 11 April ). Pranata Mangsa. [ Forum Online ]. Diakses dari  https://id.wikipedia.org/wiki/Pranata_mangsa